بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 68,481 96.15 220,543 94.42 229,476 93.74 250,951 95.94
اوراق مشارکت 30,143 42.32 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,335 7.49 7,842 3.36 11,071 4.52 2,429 0.93
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -32,758 -45.99 5,168 2.21 4,240 1.73 8,167 3.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,232 43.85 103,758 44.42 109,186 44.6 112,927 43.17