جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 111,833 110.31 541,736 93.23 767,712 96.97 866,024 95.84
اوراق مشارکت 26,293 25.93 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,986 6.89 35,052 6.03 23,359 2.95 37,424 4.14
وجه نقد 20 0.02 20 0 19 0 20 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -43,750 -43.15 4,282 0.74 616 0.08 191 0.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,354 47.7 210,486 36.22 305,741 38.62 339,943 37.62