جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,130 115.33 832,191 94.22 1,125,627 96 1,305,135 96.98
اوراق مشارکت 25,648 21.73 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,535 6.38 46,554 5.27 43,376 3.7 40,450 3.01
وجه نقد 20 0.02 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -51,296 -43.46 4,443 0.5 3,494 0.3 160 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,020 42.38 227,731 25.78 448,991 38.29 524,040 38.94