بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 77,533 100.61 263,482 95.11 301,917 95.69 286,018 90.79
اوراق مشارکت 28,905 37.51 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,360 6.95 7,723 2.79 8,295 2.63 15,260 4.84
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -34,751 -45.09 5,809 2.1 5,292 1.68 13,743 4.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,925 45.32 115,798 41.8 123,903 39.27 119,639 37.98