نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,690,384 130.53 6,650,056 96 5,879,020 98.57 5,617,983 99.68
اوراق مشارکت 31,115 2.4 114,239 1.65 0 0 0 0
سپرده بانکی 68,449 5.29 93,787 1.35 21,530 0.36 2,083 0.04
وجه نقد 12,790 0.99 45 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,507,674 -39.2 68,865 0.99 63,617 1.07 15,999 0.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 761,877 58.83 3,163,689 45.67 2,789,829 46.78 2,685,494 47.65