جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,352 103.96 298,419 93.08 333,566 96.31 374,360 95.83
اوراق مشارکت 27,606 32.85 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,803 6.91 17,160 5.35 9,996 2.89 9,231 2.36
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -36,756 -43.74 4,992 1.56 2,758 0.8 7,052 1.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,377 46.86 130,925 40.84 149,077 43.04 158,308 40.52