تماس با ما

خیابان آفریقا، نبش کوچه 25 گاندی ساختمان 29 آفریقا
تلفن:
88774669 - 88786698
دورنگار:
پست الکترونیکی: roshd@samanbourse.com
نشانی اینترنتی: www.roshdfund.com