اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1399/02/31
مراحل ثبت نام و سرمایه گذاری 1399/01/31
راهنمای مراحل سرمایه گذاری 1399/01/16
پرداخت سود اسفند ماه 1398 1399/01/05
راهنمای مراحل سرمایه گذاری 1398/12/28
دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 08-11-98 1398/10/28
دعوت به مجمع سال مالی منتهی به 30-7-98 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 14-10-98 1398/10/01
پرداخت سود آذرماه 1398 1398/10/01
دعوت به مجمع سال مالی منتهی به 30-7-98 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 02-10-98 1398/09/16
دعوت به مجمع عمومی مورخ 04-08-98 1398/07/23
پرداخت سود شهریور ماه 1398 1398/07/01
پرداخت سود خرداد ماه 1398 1398/04/01
دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04 1398/02/28
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مورخ 26-10-97 1397/10/16
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1397/10/08
پرداخت سود آذر ماه 1397 1397/10/01
پرداخت سود شهریور ماه 1397 1397/07/01
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1396/09/20
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشدسامان 1396/05/01
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/11/19
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1393/10/06
دريافت مجوز فعاليت 1393/03/28