نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/17
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/26
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/11/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/11/19
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن مدیر صندوق مورخ 1399/11/08 1399/11/08
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ 1399/11/08 1399/11/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق (اصلاحیه) 1399/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق (اصلاحیه) 1399/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/11/06
تصميمات مجمع سالانه صندوق و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/11/05
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس و کارمزد متولی 1399/10/30
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399/10/13 1399/10/13
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/10/13 1399/10/13
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير حدنصاب سرمایه گذاری 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/10/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر هزینه حسابرس و متولی صندوق 1399/10/01
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/15 1399/09/15
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير متولي صندوق 1399/09/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق مورخ 1399/08/14 1399/08/14
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/08/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر متولی صندوق 1399/08/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/23 1399/06/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/06/12
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تمديد مدت فعاليت صندوق تا 30 دي ماه 1399 1399/05/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/13 1399/05/13
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري رشد سامان مورخ 1399/05/13 مبني بر تمديد دوره فعاليت 1399/05/11
صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار 1399/04/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1399/02/31
مراحل ثبت نام و سرمایه گذاری 1399/01/31
راهنمای مراحل سرمایه گذاری 1399/01/16
پرداخت سود اسفند ماه 1398 1399/01/05
راهنمای مراحل سرمایه گذاری 1398/12/28
دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 08-11-98 1398/10/28
دعوت به مجمع سال مالی منتهی به 30-7-98 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 14-10-98 1398/10/01
پرداخت سود آذرماه 1398 1398/10/01
دعوت به مجمع سال مالی منتهی به 30-7-98 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 02-10-98 1398/09/16
دعوت به مجمع عمومی مورخ 04-08-98 1398/07/23
پرداخت سود شهریور ماه 1398 1398/07/01
پرداخت سود خرداد ماه 1398 1398/04/01
دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04 1398/02/28
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مورخ 26-10-97 1397/10/16
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1397/10/08
پرداخت سود آذر ماه 1397 1397/10/01
پرداخت سود شهریور ماه 1397 1397/07/01
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1396/09/20
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشدسامان 1396/05/01
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/11/19
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1393/10/06
دريافت مجوز فعاليت 1393/03/28