مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت مورخ 8-11-98 1398/11/21
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 8-11-98 1398/11/08
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-7-98 مورخ 14-10-98 1398/10/30
لیست حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-7-98 مورخ 14-10-98 1398/10/14
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/04
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/04
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 22-3-98 1398/04/15
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 4-3-98 1398/03/28
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 04-03-1398 1398/03/04
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ 26-10-97 1397/11/13
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-7-97 مورخ 16-10-97 1397/11/13
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30-7-96 1396/11/15
صورتجلسه مجمع مورخ 29-9-96 ساعت 15 1396/11/15
صورتجلسه صندوق رشد سامان مورخ10-5-96 ساعت 14:00 1396/08/01
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/11/19
صورتجلسه مجمع عمومی سالانه منتهی به 30-7-95 1395/10/15
صورتجلسه مجمع صندوق رشد مورخ 29-9-95 ساعت 15:00 1395/10/14
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا 1395/08/16
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق رشدسامان مورخ 1394.10.23 1394/12/02
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق رشدسامان مورخ 1393.10.17 1393/11/07
صورتجلسه مجمع موسس 1393/03/28